วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การใช้โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน  233  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - จัดทำ ก.พ.7 ครูผู้ช่วย  56  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง  40  นางสาวศิราณี แสนกล้า
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดแถลงข่าวกิจกรรมเดิน วิ่ง ไปด้วยกัน WALK AND RUN SURIN 3  25  นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว