วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท1(ปราสาท)  100  นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว