วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - เขียน กพ.7 ครูผู้ช่วย  13  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - แข่งขันกิจกรรมดนตรี งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25662  200  นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ