วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - การขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตประชารัฐ  100  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร