วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  450  นางปัทมา เขียวเจริญ