วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8  50  นายศิริมงคล ทนทอง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมประธานโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับประจำอำเภอ จำนวน 6 อำเภอ  8  นางชลกนก ศรีไทย