วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - - การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และIEP Online  300  นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม