วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562  30  นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  15  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง