วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ.  18  นางสาววิลาศินี กำจิตเอก