วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - ประชุมทางไกลเพื่อรับชมการเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ และประชุมข้อราชการจาก เลขาธิการ กพฐ. ตั้งแต่เวลา 07.30-11.00 น.  250  นางชลกนก ศรีไทย