วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงาน ผอ.บรรจุใหม่  10  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง