วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ  10  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ  15  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง