วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - การประเมิน ITA  80  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - การเลื่อนขั้นเงินเดือน  10  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง