วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการสวัสดีไทยแลนด์ของชมรมไอเซคแห่งประเทศไทย  80  นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม