วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - โรงเรียนกองทุน (ผอ.ณัฏฐ์ธเนศ รร.บ้านหนองคันนา)  100  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร