วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 13.00-   - ประชุมคณะกรรมการ  50  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - ประชุมการเลื่อนเงินเดือน  50  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - การจัดประชุมคอนเฟอร์เร้นส์  10  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร