วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 7 หมู่ 2 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท  1000  นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว