วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - จัดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 2 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท  25  นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว