วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ปัจฉิมนักเรียนชั้น ป.6 และ อ.3 โรงเรียนปราสาท  350  นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  10  นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม