วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - เลื่อนขั้นเงินเดือน  233  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
ห้องตาเมือนธม 13.00-16.30   - การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสตรี  20  นางสาวนงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ