วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 13.00-16.30   - เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  40-50  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง