วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 13.00-16.30   - ารสอบ NT ชั้น ป.3  23  นางปัทมา เขียวเจริญ