วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมเวทีเสวนากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  150  นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก