วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - การจัดการอาหารกลางวันปลอดภัยในสถานศึกษา  100  นางนิตยา ธรรมนาม