วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  10  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการย้าย  20  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง