วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - ซักซ้อมการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562  18  นางสาววิลาศินี กำจิตเอก