วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  28  นางชลกนก ศรีไทย
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3  10  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร