วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (รร.ปราสาท)  100  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร