วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561  160  นางปัทมา เขียวเจริญ