วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - เก็บข้อสอบ O-NET  50  นายอุทัย บุญมี