วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - เก็บข้อสอบ O-NET  50  นายอุทัย บุญมี
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561  160  นางปัทมา เขียวเจริญ
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  65  นายวีระ ฉลาดเลิศ