วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมการใช้ระบบงาน e-gp  50  นางสาวศิราณี แสนกล้า
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา  16 คน  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์