วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการออกประเมินผลการปฏิบัติงานผอ.ร.ร./ผู้รักษาการในตำแหน่ง  40  นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมระบบงาน e-gp  50  นางสาวศิราณี แสนกล้า
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   -  ประชุมพิจารณาเงินเหลือจ่าย งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินคืนค่าเสาเข็ม) เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  16  นางสาววิลาศินี กำจิตเอก