วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - โครงการอบรมกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ อำเภอปราสาท  300  นายบรรจบ ศิริวัฒน์
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2556  8  นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมระบบงาน e-gp  50  นางสาวศิราณี แสนกล้า