วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - การขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการประเมินผล  100  นางนิตยา ธรรมนาม
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมระบบงาน e-gp  50  นางสาวศิราณี แสนกล้า