วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา  30  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร