วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - การพิจารณาจัดกรอบอัตรากำลัง บุคลากรทางการศึกษารอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  9  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์