วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 และการพิจารณาเ้กลี่ยอัตรากำลังโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์  13 คน  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์