วันที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - คัดเลือกรางวัลคุรุสภา ปี 2561 (สินีนาถ)  10  นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ