วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - การอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย  25  นางสาววาริสา ดวงใจ