วันที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประมวลผลข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา  10  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร