วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - อบรมโรงเรียนปลอดขยะ (รร.ปราสาท)  300  นางอรุณี ชัยสุวรรณ