วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การบูรณาการการเรียนรู้ จิตวิทยาเด็ก เพศศึกษา และยาเสพติดในเด็กวัยเรียน  300  นางอรุณี ชัยสุวรรณ
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมกรรมการค่ายเยาวชน  40  นางปัทมา เขียวเจริญ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  15  นางสุภัค สาระสุข