วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การบูรณาการการเรียนรู้ จิตวิทยาเด็ก เพศศึกษาและยาเสพติดเด็กในวัยเรียน (รร.ปราสาท)  300  นางอรุณี ชัยสุวรรณ
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี 2561  9  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง