วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - อบรมเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็ก เพศศึกษา และยาเสพติดในเด็กวัยเรียน  300  นางอรุณี ชัยสุวรรณ