วันที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - อบรมสะเต็มคณิตฯปฐมวัย  150  นางสมพร พรหนองแสน