วันที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมกำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาบุคคลลงกรอบอัตรากำลังตามแนวปฺฏิบัติของ สพฐ.  16 คน  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์