วันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ซักซ้อมพิธีรับเครื่องราชย์ ประจำปี 2557-2560  300  นายปฏิวัติ ไชยชนะ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประมวลผลข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา  10  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร