วันที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ซักซ้อมการรับเครื่องราชฯ  200  นางเจนธิชา สอนสุระ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ตามรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ทาง Teleconference  20  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - ประมวลผลข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา  10  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร