วันที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการอบรมโครงการบ้านวิทย์น้อยประเทศไทย  15  นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม